Farnosť Papradno

 

Úvod
Farnosť
Farský úrad
Bohoslužby
Oznamy
Služby
História
Súčasnosť
Náš patrón
My
Nástenka
Fotogaléria

Myšlienky

Birmovanci
Dekanát
Linky
> mojakomunita.sk

Stránky sú na serveriwww.christ-net.sk

© -jh

 

 

O farnosti

Údaje o farnosti

Kňazi

Katechéti

Farská rada

Erb a pečať farnosti

 

 

O farnosti

 

Farnosť Papradno patrí do Žilinskej diecézy (od 14. 2. 2008). Je začlenená do Považskobystrického dekanátu. Bola zriadená v roku 1734.

Farnosť tvoria dve samostatné obce: Papradno a Brvnište. K farnosti patrí aj v minulosti viac obývaná osada Podjavorník, ktorá je súčasťou obce Papradno.

Farský kostol sv. Ondreja v Papradne pochádza z roku 1792.

Filiálny kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi bol postavený a posvätený v roku 1996.

 


 

Údaje o farnosti

 

Názov:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Papradno

IČO:

31904882

DIČ:

2020688274

Bankové spojenie:

OTP banka, č. ú. 0011867064/5200

Adresa:

018 13  Papradno 1085

Telefón:

+421 42 4393356

e-mail:

papradno@fara.sk

 

 


 

Kňazi:

 

 

 

 

Mgr. Jozef Hlinka, farár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodil sa 3. júna 1966 v Považskej Bystrici.

Božím dieťaťom sa stal vo sviatosti krstu 17. júna 1966 vo farskom kostole v Považskej Bystrici.

Zmaturoval na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Pre nepriaznivé politické pomery nebol prijatý na štúdium teológie. Preto pracoval najskôr ako vodič a neskôr ako vedúci skladu v podniku Zdroj, závod Púchov, zásobovacia základňa Pov. Bystrica.

Po zmene politických pomerov nastúpil do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, aby sa pripravoval na kňazskú službu. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Teologickom inštitúte v Nitre.

Za kňaza ho vysvätil 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Varín.

V rokoch 1997-2006 bol správcom farnosti Trenčianska Teplá.
Od roku 2006 je farárom v Papradne.

 

 


 

Katechéti:

 

Mgr. Mária Pozníková

 

Vyučuje náboženstvo na ZŠ v Brvništi; okrem toho aj na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici.

 

 

Mgr. Ivana Cigániková

 

Vyučuje náboženstvo na ZŠ v Papradne.

 

 

Mgr. Jana Hamárová

 

Vyučuje náboženstvo na ZŠ v Brvništi.

 

 


 

Farská rada:

 

Dňa 8. júla 2007 bola ustanovená farská pastoračná a ekonomická rada.
Jej členmi sú:

 

Helena Baculíková, Papradno 1270

Ing. Mária Balušíková, Papradno 111

Jozef Fortuník, Papradno 38

Ing. Štefan Francisty, Brvnište 303

Viliam Hrebičík, Papradno 725

Ing. Oľga Chovančíková, Brvnište 414

Marta Kadáčiková, Papradno 1049

Milan Pozník, Brvnište 523

Ing. Mária Pozníková, Brvnište 65

 

Pastoračná rada má byť poradným zborom pre správcu farnosti v pastoračných záležitostiach a súčasne mu má pomáhať v pastoračnej činnosti.

Hospodárska rada pomáha kňazovi zvládnuť hospodársku stránku farnosti tak, aby materiálne prostriedky farnosti neutrpeli ujmu a dobre sa využívali pre dobro Cirkvi a aby bol kňaz čo najviac odbremenený od materiálnych starostí a mohol sa plne venovať pastoračnej službe, v ktorej je nenahraditeľný.

(porov. kán. 536, 537 Kódexu cirkevného práva)

 


Aktualizované: 05. 01. 2015 10:25