Erb dekanátu

Erb Dekanátu Považská BysricaZlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy.
Ľalia je atribútom blahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Autorom erbu je Mgr. Ing. Miroslav Glejtek.