"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

« Späť

Stavba viery - V. : Verím Kristovi

VERÍM KRISTOVI

Kto uverí v Krista ako Božieho Syna, zvyčajne už pomerne ľahko prijme jeho náuku.

Základom viery v Krista a viery Kristovi je uznanie jeho zmŕtvychvstania. Ak disponuje takou mocou, že prekoná smrť, tak jeho autorita je autoritou darcu života, a teda božskou autoritou.

V Ježišovej smrti na kríži a v jeho zmŕtvychvstaní je obsiahnutá mimoriadne dôležitá pravda: život je silnejší ako smrť a láska je silnejšia ako nenávisť.

Ježiš dovolil, aby nad ním akoby zvíťazilo násilie. Tým nám chcel ukázať, ako fungujú mechanizmy tohto sveta. Moc sveta sa prejavuje silou ničenia. Naproti tomu Božia moc sa prejavuje tvorivou láskou. Aj najmenší skutok lásky má v Božích očiach oveľa väčšiu moc, než ničivý výbuch atómovej bomby.

Opravdivá moc je tvorivá, nie ničivá. Táto pravda je ukrytá v Kristovom kríži. Svet si myslel, že na Veľký piatok zvíťazil nad Ježišom. Zatiaľ však, čo Ježiš dobrovoľne zomieral na kríži, v skutočnosti zvíťazil nad všetkými mocnosťami zla. U Krista vždy víťazí láska, a nie násilie!

Takému Víťazovi sa oplatí veriť. Uveriť Ježišovi znamená odovzdať sa mu bez výhrad, bez akýchkoľvek podmienok.

Ak teda verím Kristovi, prijímam celú jeho náuku. Ježiš, keď uznal v celom rozsahu náuku podanú v Starom zákone, vo svojej Reči na Hore odhaľuje nové tajomstvá a ukazuje ešte širšie horizonty ako tie, ktoré sa otvorili na Hore Sinaj. A predkladá svojim učeníkom vyššie požiadavky. Všetky sú obsiahnuté v prikázaní lásky.

Ježiš podáva úžasnú náuku o láske. Pripomína starozákonné prikázanie lásky k Bohu z celého srdca, z celej duše a zo všetkých síl, a súčasne upresňuje rôzne formy lásky k ľuďom. Okrem lásky k blížnemu vyžaduje aj odpúšťajúcu lásku k nepriateľom a svojich učeníkov zaväzuje k vzájomnej láske.

Ak chceme veriť Ježišovi, je veľmi dôležité prijať prísľuby, ktoré nám dáva. Tieto prisľúbenia sú obsiahnuté v ôsmych blahoslavenstvách – to sú prísľuby opravdivého šťastia pre tých, ktorí verne nasledujú Majstra z Nazareta. Najväčším prísľubom je predpoveď zmŕtvychvstania a prísľub, že svojich učeníkov – ako svojich bratov – uvedie do domu nebeského Otca.

 

Na treťom poschodí stavby viery dochádza k podobnému stretnutiu s Ježišom, aké prežil apoštol Tomáš. Keď videl a počul Zmŕtvychvstalého, dotkol sa rán, ktoré zanechali nástroje mučenia na jeho rukách a boku. Vtedy vyznáva: Pán môj a Boh môj. Ježiš odpovedá: Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Tomáš svojím vyznaním dosiahol výšku tretieho poschodia stavby viery.

Horizonty štvrtého poschodia stavby viery najplnšie ukazuje život Šavla po obrátení. Uveril Kristovi a dal sa mu výlučne k dispozícii.

Články - obsah