Farský úrad

Kontakt


Farský úrad sa nachádza v budove fary vedľa farského kostola.

Zobraziť mapu

Farský úrad

Vybavovanie záležitostí na farskom úrade

 

 

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Keď sme prítomní, vybavíme vás kedykoľvek.

Termín návštevy môžete dohodnúť aj telefonicky alebo e-mailom.

Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu, prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani v pondelok.  Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, sme vám k dispozícii aj v tieto dni.

V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt.

 

 

Výpisy z matrík (krstný list a pod.) sa môžu vydávať jedine dotknutej osobe, t. zn. osobe, ktorej sa príslušný výpis týka, v prípade maloletého dieťaťa jeho rodičovi alebo zákonnému zástupcovi.

Iným osobám je možné vydať výpis len na základe písomného splnomocnenia dotknutej osoby.

 

(Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke: https://gdpr.kbs.sk/ )

 

 

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čím skôr a dohodnite termín krstu a prípravy naň.

Príprava rodičov a krstných rodičov môže prebehnúť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave.

Dieťa môže byť pokrstené iba vtedy, ak existuje nádej na jeho katolícku výchovu. V opačnom prípade treba krst odložiť.

Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú.

Krst sa vysluhuje spravidla v 3. nedeľu mesiaca, z vážnych dôvodov v iný deň.

Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan-katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky, určené cirkevným právom. (Ak nemožno nájsť takého, môže sa krst konať bez krstného rodiča.)

Viac:  Služba krstných rodičov a podmienky pre prijatie tejto služby

Rodičia predložia k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Rodičia vyplnia Žiadosť o krst dieťaťa.   tlačivo

Krstní rodičia v tejto žiadosti podpíšu čestné vyhlásenie, že spĺňajú všetky podmienky pre prijatie tejto služby (nemusia dokladovať prijatie sviatostí).

V prípade, že rodičia nežijú v kánonickom manželstve (uzavretom podľa zákonov Katolíckej cirkvi), podpisujú spolu s krstnými rodičmi Osvedčenie ohľadom katolíckej výchovy dieťaťa.

 

 

Plánovaný sobáš treba nahlásiť najmenej 3 mesiace vopred. (Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti - krst, birmovanie a Eucharistia - a chce ich prijať pred sobášom, je potrebná dlhšia príprava.)

Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Príprava snúbencov sa koná formou kurzu prípravy na manželstvo (tento kurz sa odporúča vykonať už v období vzdialenej prípravy, teda aj rok či viac pred sobášom). Okrem tohto kurzu sa snúbenci niekoľkokrát stretnú s farárom.

Viac:  Kurzy prípravy na manželstvo

 

 

Chorých a starých, ktorí nevládzu prichádzať do kostola, treba nahlásiť na fare, aby mohli prijímať sviatosti doma - buď mesačne, alebo minimálne raz za rok. (To sa týka všetkých chorých, aj takých, ktorí sa pre vážnosť choroby nemôžu spovedať. Každý chorý má právo na služby Cirkvi; príbuzní sú povinní sa o to postarať.)

Chorých v nemocnici nahlasujte nemocničnému kaplánovi alebo nám na fare.

viac:  Chorí

 

 

Úmrtie nahláste ihneď na fare (aj telefonicky) a dohodnite termín pohrebu.

Je potrebné predložiť List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia. (Tento doklad môžete priniesť dodatočne, avšak pred konaním pohrebu.)

 

 

Úmysly sv. omší môžete nahlásiť po sv. omši v sakristii. Ak chcete sv. omšu na určitý termín, je potrebné nahlásiť ju v dostatočnom časovom predstihu (aj niekoľko mesiacov).
Výročné sv. omše za zomrelých je takisto potrebné vopred nahlásiť.

Môžete tiež nahlásiť sv. omše, ktoré by mohli byť slúžené inde, bez nároku na termín.