Snúbenecké kurzy

Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)

 

Rodina je miestom, kde sa mimoriadnym spôsobom zjavuje láska. Je prvou školou ľudských čností a privilegovaným miestom ohlasovania evanjelia. Rodina je základnou bunkou Cirkvi i spoločnosti. Ale jedine rodina budovaná na manželstve chápanom ako celoživotné spoločenstvo muža a ženy, zamerané na dobro manželov, darovanie života a výchovu detí.

Slovensko v súčasnosti pociťuje ohrozenie manželstva a rodiny, ako aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty manželstva. Prostredie, v ktorom dnes naše rodiny žijú, je charakterizované snahou o spochybnenie udržateľnosti modelu rodiny, ktorý je postavený na manželskom zväzku jednej ženy a jedného muža.

Najväčšou výzvou sa v tomto ohľade ukazuje posilnenie prípravy na sviatosť manželstva. Je potešujúce, že z veľkého množstva mladých ľudí, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo, je stále viac tých, ktorí túžia po hlbšej príprave na manželstvo.

Preto aj Cirkev na Slovensku vypracovala spôsob prípravy na manželstvo formou kurzov blízkej prípravy. Tento spôsob je biskupmi schválený a odporúčaný pre celé územie Slovenska. Vychádza z dokumentov Cirkvi, najmä dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva z roku 1996.

Je potrebné pochopiť vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, a nutnosť dôslednej a hlbokej prípravy na taký vážny krok, akým je vstup do manželstva.

 

Kurzy prípravy na manželstvo sú odlišné od doterajšieho spôsobu náuk: sú vedené tímom, v ktorom je minimálne manželský pár, kňaz a odborníci. Tento tím je na celom kurze prítomný, čo napomáha vytvárať vzťah dôvery medzi jeho členmi a snúbencami.

Kurzy sú zaradené do obdobia blízkej prípravy – to je obdobie známosti, keď sa počiatočná zamilovanosť mení na hlbší vzťah s vážnymi úmyslami do budúcnosti, ktorá sa ešte nemusí spájať s presným termínom uzavretia manželstva – čiže približne rok aj viac pred sobášom. Teda ide tu o snahu obohať čas známosti, pretože budúcnosť manželstva najviac závisí od toho, ako snúbenci využijú čas známosti.

Takže snúbenci môžu tento kurz absolvovať s dostatočným predstihom pred sobášom, bez tlaku predsobášneho zhonu. V platnosti zostáva požiadavka nahlásenia sobáša a začiatku prípravy minimálne 3 mesiace pred sobášom, túto požiadavku treba nutne dodržiavať; z počutého nám je však zrejmé, že sa veľmi odporúča prípravu robiť už oveľa skôr.

 

Kurz prípravy na manželstvo sa skladá z 9 stretnutí na tieto témy: 
1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva;
2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
3. Manželská láska;  
4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov;  
5. Kresťanská viera
6. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
7. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovaného rodičovstva;  
8. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
9. Sviatosti, sviatosť manželstva.

Pripomeňme, že tieto témy nerozoberajú len kňazi, ale odborníci z daných oblastní (napr. manželský pár, psychológ, pedagóg, lekár...).

Kurz možno absolvovať v troch rôznych formách:  
a) večerný kurz (9 večerov, zvyčajne raz do týždňa, čiže 9 týždňov);  
b) denný kurz (3 dni, napr. 3 soboty za sebou, každý deň 3 témy);  
c) víkendový kurz (počas 1 víkendu: od štvrtku alebo piatku do nedele).

Kurzy absolvovali už mnohé páry na viacerých miestach Slovenska (najviac vo víkendovej forme). Účastníci prostredníctvom dotazníka najviac ocenili svedectvo života manželských párov, aktivity a možnosť rozhovoru v páre, možnosť neformálneho rozhovoru s kňazom. Viac ako 80% účastníkov vyjadrilo názor, že im kurz pomohol v posilnení vzájomného vzťahu, ako aj vzťahu k Bohu a k Cirkvi. Väčšina párov prejavila záujem o ďalšie stretnutia aj po sobáši.

Náš otec biskup veľmi odporúča, aby sa snúbenci pripravovali na manželstvo týmto spôsobom. Môžeme v tom vidieť konkrétnu formu pomoci, ktorú majú duchovní pastieri poskytovať manželským párom (ako nás k tomu zaväzuje cirkevné právo): aby sa snúbenci prípravou na manželstvo „uspôsobovali na svätosť a povinnosti svojho nového stavu" (porov. kán. 1063 § 2 CIC).

Aj v našom dekanáte máme možnosť absolvovať tieto kurzy. Pripravujú ich pátri saletíni z Farnosti Považská Bystrica - Rozkvet a konajú sa v Nimnici (kúpele), a to víkendovou formou – od piatku popoludnia do nedele popoludnia.

Tí, ktorí zamýšľajú uzavrieť manželstvo (aj v budúcom či nasledujúcich rokoch), nech sa prihlásia čím skôr, aby mohli pokojne absolvovať kurzy prípravy. (V prípade, že by niekomu nevyhovovali ponúkané termíny, je možnosť zúčastniť sa kurzov aj v inom dekanáte alebo na ľubovoľnom mieste na Slovensku – absolventi kurzov získajú potvrdenie, platné pre celé Slovensko).

Viac o týchto kurzoch môžeme nájsť na webovej stránke  www.domanzelstva.sk , kde sú aj termíny ich konania na rozličných miestach.

Prijmime túto ponuku Cirkvi a vytvorme si k nej v sebe pozitívny postoj, aby absolvovanie kurzu nebolo pre niekoho len vybavením povinnej podmienky pre sobáš v kostole, ale naopak vítanou pomôckou, ktorá môže hodnotne ovplyvniť celý život budúcich manželov, ale aj život našich farností.

 

(Myšlienky prebrané z Metodiky kurzov prípravy na manželstvo, KBS, 2011, doplnené)