Služba kostolníka

Kostolník je aktívny veriaci človek, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Jeho služba je veľmi dôležitá a cenná. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, stará sa o kultové predmety.

Poslanie kostolníka obsahuje širokú škálu činností a vyžaduje si od neho mnoho dobrých vlastností, ako napr. usilovnosť, čestnosť a zodpovednosť, zmysel pre poriadok a čistotu, presnosť, ako aj mlčanlivosť a priateľskosť, či pekný vzťah k miništrantom.

Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha skupina dobrovoľníkov.

V súčasnosti kostolníci vykonávajú zvyčajne aj funkciu zvonára.

 

Viac:  Liturgická služba kostolníka

Kostolníci

Službu kostolníka v našej farnosti v súčasnosti vykonávajú:

  • Marta Ceconíková, kostol Papradno
  • Ján Čukan ml., kostol Brvnište
  • Štefan Francisty, kostol Brvnište