Misie 2010

 

Ľudové misie v našej farnosti prebiehali v dňoch od 13. do 21. novembra 2010.

Viedli ich otcovia lazaristi (vincentíni) - kňazi Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, P. Kristián Libant CM (Košice-Šaca) a P. Ondrej Skočík CM (z Bijacoviec). Pri spovedaní im pomáhali aj P. František Honíšek CM (Banská Bystrica), P. Róbert Bednár CM (Bratislava) a P. Jozef Noga CM (Bratislava).

S otcami misionármi celý týždeň spolupracovali aj rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), S. Helena Patakyová DKL (z Beckova) a S. Mária Gostíková DKL (z Belušských Slatín).

 

Misie - priebeh

 

Priebeh misií v roku 2010

 

 • Predmisijný víkend

P. Kristián prišiel do našej farnosti už v piatok 6. novembra spolu s mladými z Plavnice, Ratnoviec a Malých Ledníc. Celebroval večernú sv. omšu, ktorú mladí z Plavnice doprevádzali svojím spevom.

V sobotu P. Kristián spolu s mladými prešli po celej farnosti, aby pozvali všetkých farníkov na misie. Každej rodine odovzdali program misií.

V nedeľu P. Kristián slávil všetky sv. omše vo farnosti, pri nich vysvetľoval cieľ misií a horlivo pozýval na ich prežívanie.

 

 • Začiatok misií: Sobota 13. novembra 2010

P. Kristián a P. Ondrej prišli v slávnostnom sprievode do farského kostola, oblečení v misijnom rúchu, s misijnými krížmi na hrudi. Na sv. omši boli prítomné aj sestry vincentky z Belušských Slatín.

Po speve a modlitbe k Duchu Svätému domáci farár privítal otcov misionárov a odovzdal im symbolicky farnosť: duchovnú starostlivosť symbolom štóly a správu farnosti symbolom kľúča. Potom sa farár modlil modlitbu požehnania misionárov. Otec Kristián predniesol modlitbu za sväté misie.

Sv. omšu slávil P. Kristián spolu s P. Ondrejom, domácim farárom a p. kaplánom Valaským. V prvej misijnej kázni P. Kristián hovoril na tému Adam, kde si?

Po sv. omši bolo stretnutie s mladými, ktoré viedol P. František. Zúčastnilo sa ho zopár mladých z Papradna, Brvnišťa a susednej jasenickej farnosti.

 

 • Nedeľa 14. novembra 2010

P. Ondrej slávil sv. omše v Papradne, P. Kristián v Brvništi. Obaja v misijných kázňach hovorili na tému Generálna sv. spoveď.

V podvečer sa S. Helena predmodlievala posvätný ruženec s meditáciami o sv. Vincetovi de Paul.

Po ruženci bola stavovská náuka pre ženy, ktorú viedli v Papradne P. Ondrej a v Brvništi P. Kristián.

 

 • Pondelok 15. novembra 2010

Rannú sv. omšu slávil P. Ondrej s misijnou kázňou na tému Hriech.

V dopoludňajších hodinách otcovia misionári spolu so sestričkami navštívili ZŠ v Papradne a ZŠ v Brvništi, kde sa prihovorili skupinám detí a pozvali ich na prežívanie misií. V škole v Papradne sa o.i. pomodlili za p. riaditeľa Šipeka, ktorého si Pán života povolal do večnosti práve počas slávenia úvodnej misijnej omše. Po návšteve škôl nasledovala návšteva obecných úradov v Brvništi a v Papradne.

Popoludní P. Ondrej viedol sv. omšu pre deti, ktorú spevom doprevádzali mladí z Beluše, Žiliny a Starej Ľubovne.

Večernú omšu s misijnou kázňou na tému Obrátenie slávil P. Kristián.

Po sv. omši nasledovala stavovská náuka pre mužov, ktorú viedol P. Kristián; v tom istom čase prebiehala táto náuka aj v Brvništi pod vedením P. Ondreja.

 

 • Utorok 16. novembra 2010

Rannú sv. omšu slávil P. Kristián s misijnou kázňou na tému Spoveď.

Po nej P. Ondrej viedol katechézu pre seniorov.

Obaja otcovia misionári začali spovedať v Brvništi. Pridal sa k nim aj P. Róbert.

Zatiaľ S. Helena a S. Mária navštevovali chorých na hornom konci v Papradne, na Podjavorníku a v domove dôchodcov, aby ich pripravili na návštevu kňaza a na generálnu sv. spoveď.

Popoludňajšiu sv. omšu pre deti viedol P. Ondrej. Deti k spevu povzbudzovala a pripravovala Anička z Dlhého nad Cirochou, ktorá t.č. študuje v Banskej Bystrici. Večer a v nasledujúci deň sprevádzala sv. omše hrou na organe.

Po sv. omši sa deti premiestnili na faru, kde začali s nácvikom divadielka o sv. Kataríne Labouré.

P. Ondrej slávil aj večernu sv. omšu s misijnou kázňou na tému Smrť a súd. Po nej viedol pobožnosť za zosnulých na cintoríne. P. Kristián to isté v Brvništi.

 

 • Streda 17. novembra 2010

Rannú sv. omšu slávil P. Kristián s misijnou kázňou na tému Cirkev.

Po omši zasadli traja otcovia misionári do spovedníc, aby boli k dispozícii ženám, žiadajúcim o spoveď.

Sestry navštívili chorých v Brvništi.

Omšu pre deti viedol P. Ondrej. Deti pokračovali v nácviku divadielka.

Pred kostolom bol postavený nový misijný kríž; je pripravený na nedeľné požehnanie.

Večerná sv. omša s misijnou kázňou na tému Ježiš - Darca života - P. Kristián.

Po nej prednáška na tému Katolícke manželstvo za dverami spálne, ktorú prezentovali manželia Schindlerovci zo Starej Turej.

 

 • Štvrtok 18. novembra 2010

Rannú sv. omšu slávil P. Ondrej s misijnou kázňou na tému Viera.

Otcovia misionári spovedali celý deň v Papradne aj v Brvništi.

Medzitým navštívili chorých v domove dôchodcov a na Podjavorníku a niektorých ďalších, ktorí nebudú doma v piatok.

Večerná omša na tému Eucharistia - v Papradne P. Kristián, v Brvništi P. Ondrej. Sv. omše boli slávnostné, veriaci prinášali viaceré symbolické dary. P. Kristián "oprášil" starú kazateľnicu vo farskom kostole, odkiaľ predniesol kázeň. Sv. prijímanie sa podávalo pod obidvoma spôsobmi.

Sestry vincentky prezentovali a rozdali Zelený škapuliar.

Potom sa rozhoreli na oltároch malé kahančeky a prebiehala adorácia na spôsob Taizé. Atmosféru dotvárali pekným spevom piesní mladí zo ZMM z Beluše a Beluškých Slatín.

 

 • Piatok 19. novembra 2010

Ranné omše boli pre chorých s misijnou kázňou na tému Utrpenie. P. Kristián kázal v Papradne a P. Ondrej v Brvništi. Pri sv. omšiach spolu s ostatnými spolubratmi udelili chorým sviatosť pomazania chorých.

V dopoludňajších hodinách otcovia misionári v plnej zostave (P. Kristián, P. Ondrej, P. František, P. Róbert a P. Jozef) navštívili chorých po domoch, vyspovedali ich a udelili sviatosť pomazania chorých. Pomáhal im aj otec misionár P. Bogdan MS z Považskej Bystrice.

Večerná omša s P. Ondrejom sa niesla v znamení lásky. Misijná kázeň na tému Láska, dojímavé obnovenie manželských sľubov, zástup manželov celou dĺžkou kostola, stojacich oproti sebe a pozerajúcich si do očí a pritom odriekavajúcich manželský sľub, požehnanie manželov...

Hoci počasie hrozilo dažďom, predsa sa uskutočnila krížová cesta od farského kostola ku kostolu v Brvništi. Veriaci preniesli symbolicky celou farnosťou misijný kríž, ktorý bude požehnaný a zavesený na filiálnom kostole v Brvništi.

 

 • Sobota 20. novembra 2010

Pri rannej omši P. Ondrej kázal na tému Modlitba.

Dopoludnia P. Ondrej slávil omšu pre deti v Brvništi.

Popoludní sa otcovia misionármi stretli s mladými na fare.

Pri večernej omši P. Kristián kázal na tému Panna Mária. Po omši deti zahrali divadielko o sv. Kataríne Labouré. P. Kristián predstavil Združenie zázračnej medaily, požehnal putovnú sochu Panny Márie zázračnej medaily a odovzdal ju prvej rodine, v ktorej bude týždeň. Členovia tejto rodiny sa pomodlili modlitbu prijatia.

 

 • Nedeľa 21. novembra 2010

Rannej sv. omši v Papradne a potom v Brvništi predsedal P. Kristián, slávnostnej záverečnej vo farskom kostole P. Ondrej. Obaja kázali na tému Kríž. V Brvništi P. Kristián požehnal misijný kríž, ktorý bol zavesený na vonkajšiu bočnú stenu filiálneho kostola.

Popoludní bola vo farskom kostole záverečná pobožnosť, pri ktorej sme sa pred vystavenou Oltárnou sviatosťou poďakovali za dni milosti a pomodlili modlitbu zasvätenia na sviatok Krista Kráľa, ako aj modlitbu zverenia farnosti pod ochranu Panny Márie.

Na poďakovaní a celej popoludňajšej slávnosti boli prítomní aj niektorí kňazi z dekanátu a okolia.

Otcovia misionári odovzdali symbolicky farnosť naspäť miestnemu farárovi. Farníci poďakovali misionárom a sestrám.

Za spevu piesne sa všetci odobrali pred kostol, kde nasledovalo požehnanie nového misijného kríža, ktorý stojí na mieste starého misijného kríža. Zaujímavosťou je, že pri výkopových prácach sa našla spodná časť tohto pôvodného kríža, a to presne v mieste výkopu, takže terajší kríž stojí cca 120 cm doprava od pôvodného.

Kňazi i veriaci si uctili kríž pokľaknutím a pobozkaním.

Otcovia misionári zároveň ohlásili obnovu misií, ktorá sa uskutoční o rok, v decembri 2011.

V kinosále kultúrneho domu predviedli mladí zo Združenia mariánskej mládeže z Nitry tanečné divadlo Príbeh stvorenia. Táto kultúrna vsuvka vytvorila naozaj dôstojný záver času milosti vo farnosti a určitým spôsobom navodila atmosféru adventného obdobia, ktoré o pár dní začneme prežívať.

 

O misiách

 

O misiách

 

Z farskej kroniky

Čo sú misie

Dejiny misií

Užitočnosť misií

Ovocie misií

Misijný kríž

 


 

 • Z farskej kroniky

Prvá zmienka vo farskej kronike o misiách v našej farnosti pochádza z roku 1908, kedy "boli vydržiavané sv. misie pátrami redemptoristami pre duševné dobro veriacich."

Otcovia redemptoristi viedli tiež misie v roku 1923, ako aj v roku 1936:

"R. 1936/1937 boli zadržané misie. Štyria pátri misionári, redemptoristi z Kostolnej kázali a napomínali ľud k pokániu. Misie sa ešte dosť vydarili. Počas misií kostol bol vždy veriacimi naplnený. Ku sviatosti pokánia pristúpilo asi 3.800 veriacich a ku sv. prijímaniu asi 6.000. Ale ešte za to dosť bolo takých zvlášť chlapov a mládencov, ktorí ku sv. sviatostiam nepristúpili. Pátri misionári mali dosť práce aj nepríjemností počas misií..."

Posledné misie v našej farnosti sú zapísané vo farskej kronike v roku 1946, ktoré viedli pátri jezuiti

"Rok 1946 bol zakľúčený v našej farnosti svätými misiami v dňoch od 16. do 23. XII. Viedli ich P.P. Juraj Bak, Jozef Jurovský a Jozef Štefan SJ. Konali sa za silných mrazov - 18 °C! Účasť veriacich i napriek chatrnému oblečeniu bola ku koncu veľká! Pod účinkom skvelých kázní pristúpilo veľa k sv. spovedi a sv. prijímaniu. Na konci misií zasvätená bola celá farnosť Božskému Srdcu Ježišovmu, každý stav osobitne. Po skončení sv. misií nastalo oteplenie. Patrí SJ nevzali nič nijakú odmenu, okrem cestovného. Z Trnavy potom poslali niekoľko bedien šatstva darovaných veriacimi Trnavy. Boli rozdelené potom tým najchudobnejším. ...  V náboženskom živote farníkov badať v tomto roku určitý vzostup. Zvýšil sa počet častoprijímajúcich. Sv. prijímaní bolo v t.r. 15.000. Účasť pútnikov do Frývaldu na sviatok Najsv. Trojice bola veľmi veľká."

V ďalších rokoch farská kronika uvádza niekoľko duchovných cvičení a duchovných obnov, avšak misie už nie. Od posledných ľudových misií po tie dnešné teda uplynie takmer plných 64 rokov.

Je zaujímavé, že z misií sa nezachoval misijný kríž, ani o ňom nie je žiadna zmienka v histórii.

 


 

 • Čo sú misie

Misie sú istým spôsobom duchovnými cvičeniami. Nekonajú sa v uzatvorenej spoločnosti, v uzatvorenom dome, ale prebiehajú vo farnostiach. Kánon 770 Kódexu kánonického práva nám o nich hovorí: "Farári majú podľa predpisov diecézneho biskupa v istých obdobiach usporiadať kázne, ktoré sa nazývajú duchovnými cvičeniami a svätými misiami, alebo iné formy kázní, primerané potrebám."

Andrej Radlinský píše: Každý kresťan katolík nemôže sa pre svoje hmotné a rodinné pomery vzdialiť, aby s utiahol na duchovné cvičenia na niekoľko dní. No ani tak neprestáva povinnosť jeho duchovného zdokonalenia. To, čo prinesú do duše jednotlivcov exercície, majú priniesť do duše celej farnosti miestne misie...

 

 • Dejiny misií

Kristus Pán zveril kľúče od večného spasenia apoštolom a ich nástupcom, biskupom a kňazom ako rozdávačom Božích tajomstiev. On sám však dopodrobna neustanovil, kedy a ako majú rozdávať tieto Božie tajomstvá, t. j. kedy a ako vyučovať svätej viere a vysluhovať sviatosti. Odkázal ich len na riadenie Ducha Svätého, Ducha múdrosti a rady, o ktorom im sľúbil, že ostane s nimi a s Cirkvou až do skončenia sveta. Vo Svätom písme (Sk 2,42) čítame, že veriaci „zotrvávali v apoštolskom učení, v účastenstve na lámaní chleba a v modlitbách". Čas a spôsob bohoslužieb a hlásania Božieho slova menil sa podľa rozličných potrieb.

Keď vznikol nejaký protirečivý, viere nebezpečný blud, Kristovi služobníci sa chopili duchovného meča, kázní. V taký čas sa neuspokojili s riadnym kázaním, ale tým častejšie a horlivejšie kázali a vyučovali ľud, čím bol blud nebezpečnejší a čím väčšmi ľuďom vŕtal v hlave. Keď apoštolskí mužovia zbadali, že klesajú dobré mravy a veriaci sa akosi odchyľujú od horlivosti kresťanskej náuky, v mimoriadnych kázňach prosili, hrozili i karhali. Keď Kristovým prívržencom hrozilo prenasledovanie alebo ich trápil mor, veriaci pod dojmom kázní častejšie a horlivejše prichádzali po posilnenie k stolu Pána. Nikto nemôže tvrdiť, že by v Cirkvi nebolo bývalo takých pobožností, ako sú teraz misie. Áno, misie vždy boli a v každom čase nachádzame misionárov, t. j. kňazov, čo viedli mimoriadne pobožnosti, spojené s kázňami. Spomeňme svätého Ignáca mučeníka, biskupa v Antiochii (67 - 107). Cisár Traján ho odsúdil na smrť. Odviedli ho do Ríma na smrť. Všade, kadiaľ šiel, povzbudzoval veriacich, aby sa chránili kacírov a verne sa pridŕžali apoštolského podania viery. - Svätý Atanáz (326 - 373), biskup v Alexandrii, najjasnejšia hviezda východnej Cirkvi, nepremožiteľný obranca katolíckeho učenia proti bludu, pred ktorým chránil veriacich ustavičným vyučovaním, veľa písal o pravom učení v listoch severoafrickým biskupom. - Svätý Augustín (395 - 430), biskup v Hippo, vidiac, že nemožno zdolať blud donatistov obyčajnými prostriedkami, častejšie vykladal kresťanské učenie a veriacich často povzbudil, aby rozdvojených bratov láskou a prívetivosťou priviedli späť do Cirkvi. - Svätý Bernard z Clairvaux, najslávnejší cirkevný učiteľ 12. storočia, duša kňazského stavu, radca kniežat radosť národov, viac ráz bol nútený opustiť kláštorné múry a cestovať na rozličné miesta na spôsob dnešných misií. Všade tak vznešene a účinne kázal, že ho volali učiteľom medoústym. Svojimi kázňami ako ostrým mečom šťastlivo vysekal tŕnie a bodľač neprávosti spomedzi národov, utíšil nenávisť medzi kniežatami, zmiernil ctižiadosť medzi duchovnými, zarazil samopašnosť života všeobecného ľudu a vôbec sa postavil proti všetkému, čo špatilo Pánovu roľu.

Keď v 13. storočí mravy národov upadali a pri nových kacírstvach ochabovala horlivosť vo viere, proti čomu sa nevládali dostatočne postaviť predošlé slávne rehole cistercitov, premonštrátov a kartuziánov, Boh vzbudil dvoch vynikajúcich mužov, svätého Dominika a svätého Františka z Assisi, ktorí proti bludárstvu postavili náuku čistého kresťanského učenia a proti márnotratníctvu a požívačnosti pokornú chudobu. Títo svätí mužovia svojim reholiam, dominikánom a františkánom, zanechali akoby v testamente, aby sa ich členovia rozišli po svete a apoštolskú činnosť vyvíjali všade tam, kde by sa vzmáhali bludy alebo neprávosť ľudu. A skutočne, neprestajným hlásaním Božieho slova, dobrými príkladmi a modlitbami zvíťazili nad zlým svetom a premenili smutnú tvárnosť kresťanského sveta.
Pozri: www.dominikani.sk  www.frantiskani.sk   www.kapucini.sk

Ani v novoveku, keď Cirkev prežila ťažké časy trhania jednoty (vystúpenie Martina Luthera, Kalvína, Zwingliho, Henricha VIII.), Boh nenechal Cirkev bez schopných mužov: Boh vzbudil mužov misionárov, svätého Karola Boromejského, svätého Františka Saleského a svätého Ignáca z Loyoly.

Svätý Karol Boromejský, milánsky arcibiskup, sa snažil obrátiť veriacich zablúdených do kalvínstva. Konal im misie s pomocou význačnejších kňazov, z ktorých jeden každé ráno mal kázeň o článkoch viery na utvrdenie katolíkov a obrátenie kacírov. Po kázni slúžil arcibiskup svätú omšu a sám povedal mravoučnú kázeň. Popoludní zas iný kňaz vykladal katechizmus. Ostatní kňazi spovedali.

Podobnou horlivosťou vynikal svätý František Saleský. Tento svätý muž chodieval do mnohých miest a dedín vo Švajčiarsku, konal misie a spasiteľným učením nasycoval tých, ktorí boli najviac zanedbaní a zvedení do Kalvínovho bludu.

Na poli domácich misií najviac však môžeme ďakovať svätému Ignácovi z Loyoly, ktorý opustiac vojenský život založil reholu Spoločnosti Ježišovej, ktorého členovia sa oddali domácim misiám a ako dobre zriadený šík vojakov sa postavili na odpor všetkým nepriateľom kresťanstva. Bez bázne pred ťažkosťami a nebezpečenstvami ponáhľali sa do miest a dedín. Nestálych vo viere utvrdili. Poblúdených priviedli naspäť do lona Cirkvi. V hriechu a neprávostiach žijúcich odviedli od samopašného života. Nepriateľov pomerili a mnohé rozpadávajúce sa manželstvá a rodiny usporiadali... Najväčší apoštol misionár zo Spoločnosti Ježišovej bol svätý František Xaverský, ktorý obrátil tisíce Indov a Japoncov na katolícku vieru.
Pozri: www.jezuiti.sk

Keď dávny nepriateľ ľudského pokolenia, diabol, videl, že otcovia jezuiti postavili pevnú hrádzu jeho pustošeniu a veľa oklamaných a omámených duší priviedli späť do lona Cirkvi, začal napádať celé kresťansko-katolícke náboženstvo a všetok mravný cit v ľudských dušiach. Ale aj proti tomuto jeho podujatiu Boh vzbudil nového apoštola misionára svätého Vincenta de Paul, ktorý roku 1616 s veľkým úspechom konal misie roľníkom na panstve Gondi v ambianskom biskupstve (Francúzsko). Povzbudený výsledkom svojej činnosti založil spolok misijných svet­ských kňazov a podľa patróna svätého Lazára ich nazval lazaristami. Kongregácia lazaristov trvá až podnes a ich úlohou je chodiť po mestečkách a dedinách, horlivým hlásaním Božieho slova a starostlivým vysluhovaním sviatostí vytrhnúť ľudí z okovov hriechu a znovu zažať v ich srdciach svetlo viery. Lazaristi sa rozišli do Talianska, Poľska, Škótska, írska. Na Slovensku tiež začali činnosť založením apoštolskej školy v Banskej Bystrici. Spomedzi lazaristov vyšli najchýrnejší biskupi Bosuet a Fenelon.
Pozri: www.vincentini.sk

V 18. storočí sa zjavil na obzore katolíckeho života iný apoštol misionár v osobe svätého Alfonza Liguori, ktorý zvláštnym Božím riadením opustil životnú advokátsku dráhu. Roku 1726 sa stal kňazom, konával misie pre ľud v Neapole a jeho okolí (Taliansko). Keďže svojou činnosťou dosiahol značné zlepšenie mravov, roku 1732 založil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, nazvanú redemptoristi, aby svätými misiami prispel duchovnou pomocou a obrodou vidieckemu ľudu. Kongregáciu redemptoristov schválil Benedikt XIV. roku 1749. - Misijná činnosť redemptoristov sa na Slovensku začala roku 1912 v Rajci. Prvé misie tam konali otcovia redemptoristi z Moravy. Po roku 1918 si na Slovensku založili 3 kláštory.
Pozri: www.cssr.sk   www.redemptoristi.sk

Sľubný pokrok misií vo Francúzsku zastavila revolúcia roku 1790. Keď sa po skončení revolúcie náboženstvo mohlo znovu voľne hýbať, konali sa na všeobecné dožadovanie misie roku 1815 vo viacerých diecézach. - V Nemecku a v Rakúsku prekvitali misie za Márie Terézie. Rozličnými nepokojmi v 18. storočí boli na čas pretrhnuté, ale redemptoristi ich zase obnovili.

Prvé známejšie misie v novších časoch na Slovensku boli za ostrihomského kardinála arcibiskupa Jána Scitovského v Trnave roku 1850.
Iné rehoľné spoločenstvá

 

 • Užitočnosť misií

Niekedy sa môže i v krátkom čase medzi ľudom zakoreniť istá náboženská vlažnosť natoľko, že ju nemožno dostatočne v krátkom čase vykoreniť zvyčajnými prostriedkami pastierskeho úradu miestneho duchovného...

Horliví kňazi misionári vzbudzujú v ľude zvláštnu pozornosť; ich reči vyvolávajú väčší ohlas, skôr preniknú k srdciam, priťahujú ich do služby Kristovi a ľahko pripravia obrátenie a znovuzrodenie i zatvrdnutých duší a tiež ľahšie povzbudia zbožné duše k väčšej horlivosti.

 

 • Ovocie misií

1. Tam, kde sa konajú domáce misie, zmiznú všelijaké predsudky, ktoré mnohí prechovávali voči Katolíckej cirkvi a rehoľníkom.

2. Láskavá, múdra a od všetkého zisku vzdialená horlivosť misionárov spôsobuje, že si začnú vážiť kňazský stav.

3. Na mnohých miestach znova ožije zadusený katolícky duch, lebo k svojmu duchovnému úžitku sa obrátili ženy viac naklonené k zbožnosti, ale aj tvrdí muži, vojaci atď.

4. S prinavrátením ducha nábožnosti po misiách sa zakladajú rozličné náboženské spolky, mnohí tak medzi mužskou, ako aj ženskou mládežou dostávajú milosť povolania do kňazského a rehoľného stavu.

5. Skazení a v neprávostiach žijúci kresťania, ktorí viac rokov sv. spoveď zanedbávali a polepšenie im ani len na um neprišlo, na misiách sa prebudili zo svojho duševného smrtného spánku, zmierili sa s Bohom a začali žiť riadnym kresťanským životom.

16. Tí, čo žili v nepriateľstve, dojatí večnými pravdami sa zmierili; neverní a nesvorní manželia začínajú svorne a pokojne nažívať pre blaho Cirkvi a šťastie vlasti.

7. Nejeden inoverec, ktorý len zo zvedavosti prišiel na misie, mocou Božej milosti zavrhol svoj náboženský blud a navrátil sa do lona svätej Cirkvi.

 

 • Misijný kríž

Všade, kde sa konajú prvé misie, postaví sa pri kostole veľký drevený kríž, na ktorom býva vyrytý rok, v ktorom boli misie.

 

Zdroj: Nábožné výlevy, SSV 2009, s. 1921 n.

 


 

Poňatie a cieľ misií     

Misijná spoveď     

 

Misie - pamiatka

Pamiatka na misie

 

Pamiatka na misie - obrázok.pdf

 


 
 

Misijný kríž pri farskom kostole

 
 

 

 

Modlitba

Modlitba za sväté misie

 

Dobrý Bože, prosíme ťa

o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoju milosť,

aby obnova našej farnosti

viedla všetkých k zmiereniu s tebou.

 

Povzbudení tvojimi slovami

„Proste a dostanete!"

prosíme ťa o sväté oduševnenie,

o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

 

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,

ktorí nechcú prijať tvoju milosť

a pomôž im obrátiť sa.

 

Všetkých zapáľ ohňom odvahy,

aby sme povzbudzovali druhých

k účasti na misiách.

 

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,

aby slovo, ktoré hlásajú,

malo spásonosný účinok.

 

K tvojim nohám, Matka Božia,

skladáme celú misijnú prácu v našej farnosti.

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.

Posilňuj slabých a pritiahni všetkých

k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

 

Amen.

 

Misie 2010 - program

Program misií

 

Sobota – 13. novembra 2010

17:00  Pap  začiatok misií:
Modlitba k Duchu Svätému
Symbolické odovzdanie farnosti misionárom
Modlitba za sväté misie
Sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI, ADAM?

18:30  Pap  Stretnutie s mládežou

 

Nedeľa – 14. novembra 2010

  7:40  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SVÄTÁ SPOVEĎ

  9:00  Brv  Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SVÄTÁ SPOVEĎ

10:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SVÄTÁ SPOVEĎ

17:00  P,B  STAVOVSKÁ NÁUKA PRE ŽENY

 

Pondelok – 15. novembra 2010

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH

Dopoludnia:  Návšteva škôl a obecných úradov

15:30  Pap  Sv. omša za účasti detí: HRIECH

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: OBRÁTENIE

18:00  P,B  STAVOVSKÁ NÁUKA PRE MUŽOV

 

Utorok – 16. novembra 2010

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: SPOVEĎ

  8:30  Pap  KATECHÉZA PRE SENIOROV

15:30  Pap  Sv. omša za účasti detí: EUCHARISTIA

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD

17:00  Brv  Sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH A OBRÁTENIE

18:00  P,B  Pobožnosť za zosnulých na cintoríne (priniesť sviece)

 

Streda – 17. novembra 2010

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: CIRKEV

15:30  Pap  Sv. omša za účasti detí: MÔJ PRIATEĽ JEŽIŠ

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ – DARCA ŽIVOTA

18:00  Pap  Prednáška „Katolícke manželstvo za dverami spálne"
(manželia Predáčovci zo Zlatých Moraviec, LPP)

 

Štvrtok – 18. novembra 2010

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: VIERA

17:00  P,B  Sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA
s požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara

18:00  P,B  ADORÁCIA na spôsob Taizé

 

Piatok – 19. novembra 2010

Celodenný pôst za duchovné ovocie misií

  7:30  P,B  Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE
s udelením sviatosti pomazania chorých,
s požehnaním a rozdávaním Červeného škapuliara

Dopoludnia: Návšteva chorých po domoch

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA
s možnosťou obnovy manželských sľubov

18:00  Pap  krížová cesta cez obec

 

Sobota – 20. novembra 2010

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: MODLITBA

11:00  Brv  Sv. omša za účasti detí

15:00  Pap  Stretnutie s mládežou

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou: PANNA MÁRIA
s požehnaním a rozdávaním zázračnej medaily Panny Márie

18:00  Pap  Divadielko o sv. Kataríne Labouré
(v podaní našich detí)
Predstavenie Združenia zázračnej medaily
Požehnanie a odovzdanie sochy Panny Márie

 

Nedeľa – 21. novembra 2010

  7:40  Pap  Sv. omša misijnou kázňou: KRÍŽ

  9:00  Brv  Sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ
Požehnanie a uctenie misijného kríža

10:30  Pap  Záverečná svätá omša s misijnou kázňou: KRÍŽ

14:00  Pap  ZÁVEREČNÁ POBOŽNOSŤ:
Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
Te Deum + modlitba

Požehnanie a uctenie misijného kríža

15:30  Pap  Kultúrny dom: PRÍBEH STVORENIA
(tanečné
divadlo Mariánskej mládeže z Nitry)

 

 

Možnosť prijatia sviatosti zmierenia

 

Papradno:

Ut   od 14:30  deti

St   9:00-12:00  ženy,   od 15:00  ženy

Št   9:00-12:00  muži,   od 15:00  muži

Pi    od 15:00  mládež

Brvnište:

Ut   9:30-12:00

Št   9:30-12:00,   od 15:00

 

Obnova misií 2011

Program obnovy misií

 

Štvrtok  15. decembra 2011

17:00  Pap  Úvodná sv. omša s misijnou kázňou:  SVÄTOSŤ

18:00  Pap  Stretnutie s dospelými - téma:  OVOCIE ŽIVOTA

 

Piatok  16. decembra 2011

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  MILOSRDENSTVO 
s udelením sviatosti pomazania chorých

17:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  OČISTEC

18:00  Pap  Adorácia na spôsob Taizé

 

Sobota  17. decembra 2011

  7:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  DÔVERA PANNY MÁRIE

10:00  Pap  Sv. omša pre deti a mládež

16:00  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  KRST
s obnovou krstných sľubov (priniesť sviece)

 

Nedeľa  18. decembra 2011

  7:40  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  ZMYSEL ŽIVOTA

  9:00  Brv  Sv. omša s misijnou kázňou:  ZMYSEL ŽIVOTA

10:30  Pap  Sv. omša s misijnou kázňou:  ZMYSEL ŽIVOTA