"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

« Späť

Sviatosti V. - Omšový milodar

 

SVIATOSTI (5)

 

  • Omšový milodar

 

Prežívali sme slávnosť Božieho Tela. Konali sme aj v našej farnosti slávnostný sprievod s Oltárnou sviatosťou. A zamýšľali sme sa nad dôležitosťou sviatosti Eucharistie v našom živote.

Sv. Otec pri príležitosti tohto sviatku povedal:
"Eucharistia tvorí najcennejší poklad Cirkvi. Eucharistia je ako pulzujúce srdce, ktoré dáva život celému mystickému telu Cirkvi... Bez Eucharistie by Cirkev jednoducho neexistovala. Eucharistia totiž robí z ľudského spoločenstva tajomné spoločenstvo, schopné prinášať Boha svetu a svet privádzať k Bohu...
V čoraz individualistickejšej kultúre, do ktorej sme ponorení v západných spoločnostiach a šíriacej sa do celého sveta, je Eucharistia akýmsi „protiliekom“, ktorý pôsobí v mysliach a srdciach veriacich a neustále do nich zasieva logiku spoločenstva, služby a zdieľania, skrátka logiku evanjelia. Prví kresťania v Jeruzaleme boli evidentným znamením tohto nového životného štýlu, pretože žili v bratstve a mali všetko spoločné, aby nikto netrpel nedostatkom (porov. Sk 2,42-47). Z čoho to všetko vychádzalo? Z Eucharistie... Taktiež v nasledujúcich generáciách v priebehu stáročí bola Cirkev vo svete neustále silou spoločenstva, a to i napriek ľudským obmedzeniam a omylom. Spomeňme si najmä na najťažšie obdobia skúšok. Aký význam mala napríklad možnosť účasti na nedeľnej sv. omši v krajinách podrobených totalitným režimom! Ako hovorievali starovekí mučeníci v Abitene: „Sine Dominico non possumus“ – t.j. bez nedeľnej Eucharistie nemôžeme žiť! Prázdnota produkovaná falošnou slobodou však môže byť podobne nebezpečná. Účasť na Kristovom tele je teda pre inteligenciu a vôľu liekom, ktorý pomáha opäť nachádzať chuť pravdy a všeobecného dobra."

 

Pozrime sa na slávenie svätej omše z jedného praktického hľadiska:

Veriaci majú právo žiadať slúžiť svätú omšu na vlastné úmysly. Podľa prastarého zvyku pri tejto príležitosti veriaci dávajú kňazovi milodar. To nie je cena omše! Svätá omša sa nedá zaplatiť! Cena omše je život Ježiša Krista, ktorý sa dal za nás ukrižovať.

Tu ide o milodar (štipendium), ktorý dobrovoľne venujeme kňazovi slúžiacemu omšu.

V Kódexe cirkevného práva čítame:
Kán. 945 - § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel.
§ 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.
Kán. 946 - Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.
Kán. 947 - Omšové milodary treba úplne uchrániť pred akýmkoľvek, hoci len zdanlivým druhom predávania alebo obchodovania.
Kán. 952 - § 1. Úlohou provinčného koncilu alebo zhromaždenia biskupov provincie je pre celú provinciu dekrétom určiť, aký milodar sa má venovať na slávenie a obetovanie omše, a kňazovi nie je dovolené žiadať vyššiu sumu; je mu však dovolené prijať spontánne venovaný vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený za obetovanie omše.

 

Prednedávnom ste si mohli medzi inými správami všimnúť aj túto: Cirkev si zvýšila poplatky...
Vieme, aké podráždenie táto správa spôsobila. Zámerne. Veď v súčasnosti je moderné kydať na Cirkev.
Pritom táto krátka správa má v sebe dve veľké lži, ktoré treba vyvrátiť:
1. Nejde o poplatky! Vysvetlili sme vyššie. Ide o milodar, dávaný dobrovoľne (poplatky sa vyberajú napr. na úradoch za niektoré správne úkony alebo za vývoz komunálneho odpadu a pod.).
2. Nezvýšila! Len dekrétom ustanovila to, čo bolo treba ustanoviť, a nakoniec vlastne len potvrdila prax u nás už dávnejšie zaužívanú.

O čo vlastne ide? 

Biskupi na Slovensku uskutočnili podľa Kódexu kánonického práva (CIC) rozhodnutie záväzné pre celé územie provincií ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše.
Výška milodaru venovaného na slávenie svätej omše je od 1. júla 2011 stanovená na 5 €.
Pritom platí, že kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kánona 952 § 1 CIC.

Z toho vyplýva, že sa v podstate nič nezmenilo. Milodar môžeme (a nemusíme) dávať taký, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Zmeniť by sa mal však náš pohľad na túto vec - na omšový milodar, ale aj na veľkosť každej slávenej svätej omše.

 

Zvyky v našej farnosti:

O odslúženie svätej omše na vlastný úmysel  možno požiadať po sv. omšiach v sakristii.

Ak sa žiada o slúženie sv. omše v stanovený termín, tento sa zapíše do kalendára (treba nahlásiť s niekoľkomesačným predstihom). V takomto prípade sa patrí, aby sa žiadateľ, príp. rodina zúčastnili na slávení tejto omše; odporúča sa mať na nej plnú účasť -  pristúpiť aj k sv. prijímaniu (ak treba, aj k svätej spovedi).

Milodar sa odovzdáva až po odslúžení sv. omše kňazovi, ktorú omšu slávil.

Úmysly na aktuálny týždeň bývajú pravidelne na výveske alebo na internete na našej farskej stránke. (Môžete si ich overiť aj telefonicky – a tiež nahlásiť prípadné chyby.)

Je pekným zvykom slávenie sv. omše na 1. výročie smrti. Treba ju však takisto vopred ohlásiť. Patrí sa, aby sa na tejto omši zúčastnili príbuzní, a pokiaľ sú veriaci, mali by mať na nej plnú účasť  (teda sv. spoveď predtým). – To by malo platiť aj o pohreboch samotných – rodina, pokiaľ je veriaca, mala by mať plnú účasť na pohrebnej omši.

Je pekné, že mnohí dávajú slúžiť omšu nielen za mŕtvych, ale na rozličné úmysly, napr. za šťastný pôrod, na poďakovanie za ukončenie štúdia, pri výročí sobáša (najmä 25. a 50.), za zdravie, za obrátenie či duševné uzdravenie, za šťastlivú smrť a pod.

Je možné odslúžiť omšu aj bez stanovenia termínu.
Ak žiadateľ súhlasí, že omša bude slávená v ľubovoľnom termíne a na ľubovoľnom mieste, milodar treba odovzdať hneď pri nahlásení úmyslu.

 

Na štúdium:
Kódex cirkevného práva, kán. 945 - 958

 

Články - obsah