"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

« Späť

Sviatosti VI. - Prinášanie obetných darov

 

SVIATOSTI (6)

 

  • Prinášanie obetných darov

 

Na zopakopvanie:

Podľa prastarého zvyku pri príležitosti slávenia omše na vlastný úmysel veriaci dávajú kňazovi milodar. To nie je cena omše! Svätá omša sa nedá zaplatiť! Tu ide o milodar (štipendium), ktorý dobrovoľne venujeme kňazovi slúžiacemu omšu.

 

Svätá omša je obeta Nového zákona. Teda celá omša má obetný charakter.

Obetuje sa za nás Ježiš Kristus – nekrvavým spôsobom: Na oltári kríža sa obetoval Ježiš Kristus krvavým spôsobom - keď prelial za nás svoju krv; na oltári našich chrámoch pri slávení Eucharistie sa sprítomňuje táto obeta Ježiša Krista nekrvavým spôsobom - pri premenení.

Účasť na obete máme aj my, ktorí sa zúčastňujeme na slávení svätej omše. Ak rozdelíme slávenie svätej omše na dve základné časti (bohoslužba slova a bohoslužba obety), vieme, že tá druhá sa skladá z obetovania, premenenia a prijímania.
A práve časť nazývaná "obetovanie", to nie je obetovanie Ježiša, to je naše obetovanie, obetovanie darov, ktoré prinášame. Všimnite si, že keď prinesiete k oltáru dary chleba a vína a odovzdáte ich kňazovi, skôr než ich položí na oltár, hovorí: "Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvoje štedrosti prijali tento chlieb (toto víno); obetujeme ho tebe ako plod zeme (viniča) a práce ľudských rúk... "

K darom chleba a vína, ktoré sú potrebné na slávenie omše, patria aj iné dary. Pre vás, ktorí chodievate pravidelne na svätú omšu, je asi samozrejmé, že v nedeľu a vo sviatok prinášate vlastnú finančnú obetu, ktorú vkladáte do pokladničiek pri vchodoch do kostola, "do zvončeka". Starší sa pamätáte - vy sami ste to spomínali - že prv sa vyberalo do zvončeka počas omše. Malo to svoj význam, možno nie vždy bol dobrý spôsob tohto vyberania, najmä ak to vyrušovalo cez celú omšu.

Ako by to malo byť správne?

Pre lepšie pochopenie si všimneme inštrukciu z nášho diecézneho obežníka (ACEZ 2/2011 - str. 3, b. 11):

 

Prinášanie obetných darov

V starovekej Cirkvi bolo riadnou súčasťou liturgie svätej omše prinášanie obetných darov. Prinášali sa predovšetkým chlieb a víno, ktoré sa použili na prípravu Eucharistie. Veriaci však prinášali aj ďalšie obetné dary ako olivový olej, sviece, syr, baránkov, prípadne iné materiálne dary, ktoré po eucharistickej slávnosti kňazi a diakoni prerozdelili núdznym spolubratom a sestrám vo farnosti. Od piateho storočia máme zmienky o náhrade materiálnych darov finančnou čiastkou, ktorá postupom času prevážila nad materiálnymi obetami.

Tak sa „zvonček“ stal obetným darom, ktorý sa praktizuje dodnes. Obetný sprievod a darovanie hmotných či finančných prostriedkov vyjadroval materiálnu účasť veriacich na slávenej obete svätej omše. Chlieb a víno boli dva prvky, ktoré prinášali veriaci ako svoje dary ponúknuté Bohu, aby sa prostredníctvom služobného kňazstva stali telom a krvou Ježiša Krista. Finančná obeta bola príspevkom na kult a zároveň bola chápaná ako príspevok, dar Bohu, ktorý cez oltár prichádza k pozemskému príjemcovi v podobe chudobných a núdznych.

Obetovanie finančnej čiastky môže mať okrem významu účasti na obete aj penitenciálny charakter. Teda je symbolom pokánia. Aj Sväté písmo a prax Cirkvi nám radí tento druh pokánia: pôst, modlitba a almužna sú prostriedky, ktorými sa človek zdokonaľuje v čnostiach a napráva svoje zlé činy.

Obetný sprievod sa koná po Spoločnej modlitbe veriacich. Veriaci prinášajú chlieb a víno na Eucharistiu a miništranti rozdajú, alebo chodia s košíkmi pomedzi veriacich a prijímajú finančnú obetu, ktorá sa potom prinesie k oltáru.

Vyberanie do „zvončeka“ sa nemá diať v inej časti sv. omše.

Umiestnením pokladničiek pri vchode do kostola sa vytráca zmysel obetného charakteru a milodar sa môže zredukovať len na určitú formu finančnej zbierky. Preto sa odporúča zachovať obetný charakter finančnej obety ako súčasť obetného sprievodu.

V obetnom sprievode by sa nemali prinášať veci, ktoré sa nepoužijú pre kult alebo pre chudobných, teda jeho súčasťou by nemali byť kvety, torty, obrazy, topánky, plyšové hračky, hudobné nástroje atď. Obetný sprievod nie je symbolickým a rovnako ani obetované veci nie sú symbolickým darmi, majú byť našou skutočnou obetou. Počas sprievodu liturgia nepočíta so žiadnymi komentármi k obetovaným veciam.

 

V týchto súvislostiach si treba uvedomiť - ako to vyplýva z počutého -, že peniaze, ktoré zbierame pri svätej omši, nie sú pre kňaza, ako sa neraz mylne komentuje; to sú peniaze pre kostol a pre farnosť, z nich sa hradia bohoslužobné výdavky kostola a môžu tiež slúžiť na podporu núdznych vo farnosti. Kňaz si ich nemôže privlastňovať. (Je to už záležitosť jeho svedomia a zodpovednosti a záležitosť dôvery veriacich voči svojmu kňazovi.) Teda to, čo dávame, dávame Bohu! (Možno si treba klásť aj otázku: Čo dávam Bohu? To, čo obetujem, je hodné Pána Boha?) 

To, čo venujeme Pánu Bohu, sa nám nikdy nestratí a ani nám to chýbať nebude. Pán nám to vždy mnohonásobne vynahradí a požehná. To máte mnohí vlastnú skúsenosť. Spomínate, ako pán dekan Gašinec zvykol hovorievať: Kto dá, neschudobnie; kto nedá, nezbohatne. Platí to aj dnes. (O štedrosti si môžete prečítať aj pekný článok v terajších Katolíckych novinách.)

Ohľadom zberania darov ("zvončeka") sme počuli z obežníka odporúčanie, na ktoré by sme nemali len tak mávnuť rukou. Neberme to ako direktívu. Skôr ako príležitosť lepšie pochopiť, o čo vlastne pri jednotlivých úkonoch omše ide, aby sme ju mohli sláviť tým užitočnejšie. Bolo by pekné, keby ste to vy sami celé premysleli a ponúkli vaše nápady, ako by sme mohli v našej farnosti toto odporúčanie zrealizovať. Viete napríklad vyrábať pekné košíky rozličného druhu, možno sa nájde niekto, kto by vyrobil košíčky práve na tieto bohoslužobné účely. A určite sa nájdu medzi vami šikovní muži (alebo ženy), ktorí by boli ochotní konať službu zberateľov. Bolo by rozumné, keby boli viacerí, aby sa toto zozbieranie vašich obiet mohlo udiať v čo najkratšom čase a čo najšikovnejším spôsobom.

 

Na štúdium:
Katechizmus Katolíckej cirkvi - od čl.  1350-1351

 

Články - obsah